முடிந்தால்
மற்றவர்களைக் காட்டிலும்
அறிவாளியாய் இருங்கள்;
ஆனால் அதை
அவர்களிடம் சொல்லாதீர்கள்.

 - செஸ்டர் பீல்டு