ஒரு தொழிலை
அது நடக்காது என்று நம்புதல்
அதை நடவாமற் செய்வதற்கு
ஏற்படுத்தப்படும் முதல் வழி.

- கால்லியர்