சதுரங்க ஆட்டத்தைப் போலவே
வாழ்விலும்
முன் யோசனையே
வெற்றி பெறுகிறது.

- சார்லஸ் பக்ஸ்டன்