மற்றவர்கள் மதிப்பில்
நான் எப்படியிருக்கிறேன்
என்பதைக் காட்டிலும்
என் மதிப்பில்
நான் எப்படியிருக்கிறேன்
என்பதைப் பற்றியே கவலைப்படுகிறேன்.

- மோன்தேன்