பிறர் மீது
கிண்டலையும் கேலியையும்
வீசிக் கொண்டிருப்பதற்கு ஏது நேரம் வாழ்க்கையில்?

வாழ்க்கையே மிக சிறியது.
அதையுமா வீணாக்குவது?

நம் பணியை நாம் ஆற்றுவோம்.
அதற்கே நேரம் போதாது.

- எமேர்சன்