மனச் சாந்தியோடு  நின்று 
தேவ வாழ்வு வாழ்வதற்கு 
வேண்டிய சாதனங்கள் 
மிக மிகச் சிலவே ஆகும்.

- மார்கஸ் அரேலியஸ்