நீ 
இறைச்சி சாப்பிடாவிட்டால் என்ன?
உன் இறைச்சியை 
பூமி தான் சாப்பிடப்போகிறதே .

- கண்ணதாசன்