விஞ்ஞான அறிவானது
உலக மக்களை ஒன்றுபடுத்த முயல்கிறது
ஆனால் மத அறிவோ
மக்களை பாகுபடுத்த கற்பிக்கிறது.

- கவிதாகூர்