காலம் 
உனக்கு ஏற்றதாய் இராவிடில் 
உன்னை 
காலத்திற்கு ஏற்றவனாக்கு.

- துருக்கி பழமொழி