சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும்;
ஆனால் படபடப்பாக இருக்கக்கூடாது.

-  மாத்யூ க்ரீன்