சோம்பல் என்பது
வேலையை விட
அதிகம் களைப்பைத் தரும்.

- தாமஸ் புல்லர்