அதிர்ஷ்டம் போய்விட்டால் 
உன் கைத்தடியே பாம்பாகும். 

- பிரான்சிஸ் பேகன்