உதவி பெறுவதற்கு சிறந்த இடம் 
அதை உங்களிடமிருந்தே 
கேட்டுப் பெறுவது தான்.

 - எபிஸியடஸ்