நான் மனிதர்களைத்  தான் படித்துள்ளேன்; 
புத்தகங்களை அல்ல. 

 - பிரான்சிஸ் பேகன்