நட்பு என்பது உடன்படிக்கையன்று;
கைம்மாறு வேண்டாத ஒரு உறவேயாகும்.

- மகாத்மா காந்தி