பிறரை தாழ்த்துபவன்
தானும் தாழ்ந்து போவான்
என்பது இயற்கை தர்மமாகும்.

- மகாத்மா காந்தி