உன் கடமையை
செய்ய முயல்க;
அப்போது உன் தகுதியை
உடனே அறிந்து கொள்ளலாம்.

- கதே