வறுமையில்லாத நாட்டில்
வள்ளல்களுக்கு இடமில்லை.

-சாமுவேல் பட்லர்