பலம் பொருந்தியவனின்
பலத்தைக் குறைப்பதால்
பலவீனனை பயில்வானாக்க முடியாது.

- ஆபிரகாம் லிங்கன்