பணத்தை வீணாக அழிப்பதை விட
பணத்தில் பேராசை வைப்பதே
மனிதனை நாசமாகச் செய்யும்.

- கோல்டன்