இன்னும் கொஞ்சம் பளு;
குதிரையின் முதுகுக்கு ஆபத்து.

- லோசாய்