இயற்கையிலேயே  உண்டாகும் பிரச்னை
எப்போதும் பிரச்னையாக இருக்காமல்
சிலர் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய திருப்பமாக
அமைந்து விடுகிறது.

- எரிக் எரிக்சன்