பிறருக்காக உழையுங்கள்
அதில் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் மறைந்திருக்கிறது;
பிறர் உழைப்பைத் திருடாதீர்கள்
அதில் துன்பம் மறைந்திருக்கிறது;

- ஜான் ரஸ்கின்