ஒவ்வொரு மனிதனும்
தான் புறப்பட்ட இடத்திற்கு
ஒருமுறை திரும்பி வருகிறான்.

- கண்ணதாசன்