அது வேண்டும் இது வேண்டும் 
என்கிற ஆசை முடிந்து விட்டால்
வாழ்க்கை சுவை நிரம்பியதாக 
ஆகிவிடுகிறது.

- கண்ணதாசன்