இந்த உலகில்
நாம் நம் கண் முன்னால் காணும்
ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்க
இயலவில்லை என்றால்
கண்ணுக்குத் தென்படாத கடவுளிடம்
எவ்வாறு அன்பை செலுத்த இயலும்.

- அன்னை தெரசா