வீசும் காற்றும், எழும் அலையும் எப்பொழுதும்
மிகத் திறமையான மாலுமியின் பக்கமே இருக்கும்.

- கிப்பன்