வறுமையிலிருந்து செழுமைக்குப் போகும்
பிரயாணம் கடினம்;
திரும்பி வருவது சுலபம்.

- ஜப்பான் பழமொழி