விவாதத்திலே நீ சொல்வது 
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டுமென்றால் 
இப்படி சொல்.
"நீங்கள் சொல்வது சரி".

- லின்யுடஸ்