ஒரு வருடம் என்பது
முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து
வாய்ப்புகள் கொண்டது;
பயன்படுத்துங்கள்;
வெற்றி பெறுங்கள்.

- வைரமுத்து