எல்லாம் வேடிக்கைதான்;
நமக்கு நடக்காமல்
மற்றவர்க்கு நடக்கும் வரை.

- வில் ரோலார்ஸ்