எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டோம்
என்று நினைக்கும்போது
ஒன்றை மட்டும் மறக்காதீர்கள்.
எதிர்காலம் என்ற ஒன்று உண்டு.

- கிளப்டைம்