வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம்;
விரல்கள் பத்தும் மூலதனம்.

- ஓர் அறிஞர்