சுடுமணலில் நடந்து பழகாத வரையில் 
பட்டு மெத்தையில் படுத்து உறங்காதே.

- வால்டேர்