வாழ்க்கை என்பது
ஒரு சந்தர்ப்பம் - நழுவ விடாதீர்கள்;
ஒரு கடமை - நிறைவேற்றுங்கள்;
ஒரு லட்சியம் - சாதியுங்கள்;
ஒரு சோகம் - தாங்கிக் கொள்ளுங்கள்;
ஒரு போராட்டம் - வென்று காட்டுங்கள்;
ஒரு பயணம் - நடத்தி முடியுங்கள்.

- டாக்டர் அப்துல் கலாம்