சூரியனை முழுதாக மறைக்க 
ஒரே மேகம் போதும்.

- புல்லர்