மற்றவர்களை கெட்டவர்கள் என்று
சொல்வதன் மூலம் நாம்
நல்லவர்களாகிவிட மாட்டோம்

- மகாத்மா காந்தி