வெற்றிகரமான மனிதன் என்பவன்
மனைவி செலவழிப்பதற்கு மேல்
சம்பாதிப்பவன்;
வெற்றிகரமான பெண் என்பவள்
அத்தகைய மனிதனை அடைபவள்.

- கூலிட்ஜ்