கடன் 
பசும்புல்லாலும் நறுமலராலும் மூடப்பட்டு 
மனிதனை தன்னை நாடச் செய்யும் 
படுகுழி.

- ஜார்ஜ் எலியட்