மெதுவாகப் பேசு;
அது உன் ரகசியங்களை
பாதுகாக்கும்.
நல்ல எண்ணத்தோடு இரு;
அது உன் நடத்தையை
பாதுகாக்கும்.

- வள்ளலார்