சகோதரர்களாக இருங்கள்
ஆனால் கணக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

- கண்ணதாசன்