தினசரி கடமைகளைத் திட்டமிட்டு 
ஒழுங்காக செய்து வந்தால் 
வெற்றியும் தைரியமும் 
தொடர்ந்து கிட்டும்.

- மால்ட்ரிக்