உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும் என்பது முக்கியமல்ல;
உங்களுக்குத் தெரிந்ததைக் கொண்டு 
எவ்வளவு செய்து முடித்தீர்கள் என்பது தான் 
மிக முக்கியமானது.

-  ஹாரி மேடெக்ஸ்