சாமான்ய மனிதனின் வாழ்வில் உள்ள
மாயையை அகற்றிவிட்டால்
அவர்கள் வாழ்வின் இன்பத்தையும்
அகற்றி விட்டதாகிவிடும்.

- ஹென்றி இப்சன்