நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பவரெல்லாம்
ஆசிரியர் அல்ல;
யாரிடம் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோமோ
அவரே நமக்கு ஆசிரியர்.

- கதே