முன்னேற வேண்டுமானால்
உங்கள் கால்களால் நடந்து போங்கள்.
பிறர் முதுகின் மேல்
சவாரி செய்யாதீர்கள்.

- காஸ்ட்ரோ