வருமானம் செருப்பு போன்றது;
அளவு குறைந்தால் கடிக்கும்;
அதிகரித்தால் நடக்க முடியாது.

- பிரேசில் பழமொழி