உங்கள் கூடாரங்கள் பிரிந்திருக்கட்டும்;
உங்கள் இதயங்கள் சேர்ந்திருக்கட்டும்.

- அரேபிய பழமொழி