செல்வது சரியான பாதையாக இல்லாதபோது 
வேகமாக ஓடுவதால் என்ன பயன்.

- ஜெர்மானிய பழமொழி