தோல்வி அடைய
படைக்கப்பட்டவன் அல்ல
மனிதன்.

- எர்னெஸ்ட் ஹெமிஸ்வே